Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Παράδωση επιταγής στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για βοήθεια των πυρόπληκτων περιοχών Λάρνακας και Λεμεσού

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Η ΕΠΟΕΤ-ΟΗΟ ΣΕΚ

Παρέδωσε 20000 ευρώ

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Για βοήθεια των πυρόπληκτων

περιοχών Λάρνακας και Λεμεσού

Επιταγή ύψους 20000 ευρώ που αποτελεί προϊόν

εράνου για τους πυρόπληκτους στις Επαρχίες

Λάρνακας και Λεμεσού, παρέδωσε την περασμένη

εβδομάδα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο

Αναστασιάδη, αντιπροσωπεία της ΕΠΟΕΤ-ΟΗΟ

ΣΕΚ.

Όπως δήλωσε ο γγ της οργάνωσης Ηλίας Δημη-

τρίου, στην παρουσία και του Προέδρου της Αντώ-

νη Χρυσοστόμου η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) με αυτή

την ενέργεια δείχνει για ακόμη μια φορά ότι πέραν

του αξιόλογου συνδικαλιστικού έργου που επιτελεί

προς όφελος τόσον των εργαζομένων, όσο και του

οργανισμού, επιτελεί και σημαντικό κοινωνικό έργο

με προσφορά προς την κοινωνία γενικότερα και

ιδιαίτερα εκεί που δημιουργείται ανάγκη ενίσχυσης

συνανθρώπων μας.

Αποτελεί συνέχεια της διοργάνωσης δενδροφύτευ-

σης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαΐου

2022 στην Κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς της επαρ-

χίας Λάρνακας σε συνεργασία με το σωματείο Φοί-

νιξ, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κα-

θώς και μελών από το Σώμα Κυπρίων Οδηγών, αλλά

και της συμβολικής εκδήλωσης καθαρισμού στο

«Αιωνόβιο Δάσος» στην περιοχή Διονύσου Αττικής

στις 17Μαΐου 2022.

Ο κ. Δημητρίου εξέφρασε παράλληλα την ευαρέ-

σκεια του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και

τη κυβέρνηση που αναγνωρίζοντας το εποικοδομη-

τικό έργο των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη

Cyta καθώς και τα εξαιρετικά αποτελέσματα του ορ-

γανισμού έχουν προχωρήσει σε απόσυρση του Νο-

μοσχέδιο για Αποκρατικοποίηση της Cyta και έχουν

συμβάλει στην κατάργηση του κανονισμού του πλε-

ονάζοντος από τους γενικούς κανονισμούς προσω-

πικού της Cyta, μετά από 60 χρόνια που βρισκόταν

σε ισχύ με πολιτική απόφαση.

Ο γγ της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) έκανε αναφορά στις

πολύ καλές επιλογές που έκανε ως προς τα στελέχη

που διόρισε στα δύο τελευταία Διοικητικά Συμβού-

λια, αλλά και στον διορισμό του Ανώτατου Εκτε-

λεστικού Διευθυντή στη Cyta που με τη δική του

συμβολή, τη εξαιρετική συνεργασία με την ΕΠΟΕΤ

(ΟΗΟ-ΣΕΚ), όπως και με την καταλυτική συμβολή

του προσωπικού της Cyta πέτυχαν να έχουμε σή-

μερα τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει φέρει ο

οργανισμός.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευχαριστίες

προς τους υπαλλήλους της ΑΤΗΚ που «εμπνεόμε-

νοι από το ίδιο πνεύμα εθελοντισμού έχουν σήμε-

ρα αποδείξει πόσο ενδιαφέρονται όχι μόνο για τα

συνδικαλιστικά, αλλά και τα όσα κοινωνικά ή άλλα

προβλήματα δημιουργούνται», σημειώνοντας ότι «η

πολυσχιδής, πολύμορφη δράση σας αποδεικνύει ότι

ο υγιής συνδικαλισμός είναι αυτός που οδηγεί στις

επιτυχίες».

Τέλος, ανάφερε ότι στα θέματα που απασχολούν τις

συντεχνίες δόθηκαν λύσεις λόγω της σοφίας των

συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και της αξιολό-

γησης ορθολογισμού από πλευράς Κυβέρνησης με

στόχο να αποφεύγονται άστοχες περιπέτειες.

 

Από την ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)