Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ)

Ποιες κατηγορίες Προσωπικού μπορούν να εργάζονται χρόνο πέραν από το προβλεπόμενο ωράριο κάθε μέρας (υπερωρίες).

Επειδή υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι κάποιες κατηγορίες προσωπικού δεν μπορούν να απασχολούνται την περίοδο πέραν από το προβλεπόμενο ωράριο κάθε μέρας (υπερωρίες), παρατίθεται πιο κάτω η πρόνοια των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού 1982-1990 η οποία δεν κάνει εξαίρεση για κάποια κατηγορία Προσωπικού.

Άρθρο 14 . Ώραι εργασίας και αναπαύσεως.
(4) Το Προσωπικόν της Αρχής υποχρεούται, καλούμενον δι’ ανάγκας της υπηρεσίας εκτιμωμένας υπό των Προϊσταμένων του, να παρέχη κατ’ εξαίρεσιν τας υπηρεσίας του και υπέρ τα οριζόμενα εν παραγράφω (2) του παρόντος Κανονισμού χρονικά όρια (καθ’ υπερωρίαν). Η καθ’ υπερωρίαν εν πάσει περιπτώσει απασχόλησις του προσωπικού θα πρέπει να περιορίζεται εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων.

Τι έχω να κερδίσω αν οργανωθώ σε Συντεχνία;

Η οργάνωση σε συντεχνία σου παρέχει αρκετά δικαιώματα και ωφελήματα.

Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού και της ΑΤΗΚ, η επίτευξη και διατήρηση δίκαιων μισθών, εργάσιμων ωρών, συνθηκών εργασίας, η εξασφάλιση ανώτερου βιοτικού επιπέδου σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, δεν μπορούν να επιτευχθούν με αγώνες και διαπραγματεύσεις του καθενός ξεχωριστά με τον εργοδότη.

Πέραν όμως των συλλογικών διεκδικήσεων υπάρχουν και οι προσωπικές διεκδικήσεις ή και προβλήματα, που όταν ο υπάλληλος δεν είναι οργανωμένος ούτως ώστε να υπάρχει και μια μεγαλύτερη φωνή να τον εκπροσωπεί, τότε είναι πολύ απίθανο να εισακουστεί ακόμη και να του απονεμηθεί δικαιοσύνη στο βαθμό που πρέπει.

Γιατί να προτιμήσω να εγγραφώ στην ΕΠΟΕΤ και όχι σε κάποια άλλη Συνδικαλιστική Οργάνωση; Η ΕΠΟΕΤ είναι ανεξάρτητη Οργάνωση ή έχει κάποια κομματική απόχρωση και εξάρτηση;

Η ΕΠΟΕΤ ιδρύθηκε στις 27 Ιουλίου 1960. Από τότε αποτελούσε τη μοναδική συνδικαλιστική οργάνωση στην ΑΤΗΚ και εκπροσωπούσε όλο το προσωπικό. Σήμερα εκπροσωπεί το 70% του μόνιμου προσωπικού αλλά παράλληλα έχει εγγράψει στις τάξεις της το προσωπικό των θυγατρικών εταιριών, του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ και του ωρομίσθιου προσωπικού. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ημικρατικών Οργανισμών – ΟΗΟ της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου – ΣΕΚ.

Επιπρόσθετα η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) είναι η μόνη ενταγμένη συνδικαλιστική οργάνωση στα Ελεύθερα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, UNI (Union Network International) μέλοι των οποίων είναι όλες οι συντεχνίες των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών, των Τραπεζικών Υπαλλήλων, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Ταχυδρομείων.

Οι άλλες δύο Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ΑΤΗΚ, η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και η ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ, αιτήθηκαν να ενταχθούν ως μέλη της UNI αλλά απορρίφθηκαν λόγω εξάρτησης από πολιτικά κόμματα.

Ως η μεγαλύτερη Οργάνωση του προσωπικού, η ΕΠΟΕΤ δικαιωματικά έχει το προνόμιο να διαβουλεύεται με τον εργοδότη και να συνάπτει συμφωνίες, μεταξύ των οποίων είναι και η συνομολόγηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας, βελτιώνοντας τα ωφελήματα του προσωπικού, μισθολογικά και παρεμφερή.

Η συμμετοχή του απλού μέλους στη μεγαλύτερη συντεχνία είναι καθοριστική γιατί του παρέχεται το δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις του μέσω των διοικητικών οργάνων της ΕΠΟΕΤ και τις Γενικές Συνελεύσεις που καθορίζουν τα αιτήματα που θα διαπραγματευθεί η ηγεσία της ΕΠΟΕΤ με τον εργοδότη. Παράλληλα μια μεγάλη και δυνατή συντεχνία αποτελεί αντίβαρο στις οποιεσδήποτε αυθαιρεσίες της εργοδοτικής πλευράς και λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό ισοζύγιο έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της ΑΤΗΚ.

Πότε γίνονται μετατάξεις και ποια η διαδικασία;

Η μετάταξη του Μόνιμου Προσωπικού από μια κατηγορία σε άλλη διενεργείται μετά από αίτηση του ιδίου του προσωπικού και σύσταση όλων των ιεραρχικά Προϊσταμένων του και εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις στην κατηγορία για την οποία ζητείται η μετάταξη. Επίσης, ο αιτητής πρέπει να κατέχει τα προσόντα της ειδικότητας στην οποία ζητεί μετάταξη, τα οποία προβλέπονται από τους περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικούς Κανονισμούς.

Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι μετατάξεις αποφασίζονται από την ΑΤΗΚ και έχουν ισχύ από την ημερομηνία την οποία η ίδια καθορίζει.

Πώς καθορίζεται το ποσό της ευδόκιμης αποζημίωσης για πρόωρη-ευδόκιμη αφυπηρέτηση;

Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ευδόκιμης αποζημίωσης είναι με βάση τις δύο πιο κάτω μεθόδους, οποιαδήποτε καταλήγει στη μικρότερη αποζημίωση:

α) Η απώλεια μισθού μέχρι την κανονική αφυπηρέτηση αφού αφαιρεθεί το εφ’ άπαξ ποσό της Σύνταξης, επί 85%.

β) ΄Ολα τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας πολλαπλασιαζόμενα επί το μηνιαίο μισθό της Ανωτάτης Βαθμίδας του βαθμού που κατέχει.

Πότε δικαιούνται να κριθούν και να προαχθούν οι Γραφείς του Οικονομικού Προσωπικού στο βαθμό του Γραμματειακού Επόπτη;

Δικαίωμα κρίσης στο βαθμό του Γραμματειακού Επόπτη έχουν:

α. Όσοι συμπλήρωσαν τρία χρόνια στον προηγούμενο βαθμό και

β. όσοι συμπληρώσουν την 9η βαθμίδα της κλίμακας Β8.

Πώς γίνονται προαγωγές και ποια η διαδικασία;

Προαγωγές (Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Γενικοί Κανονισμοί, Κανονισμός 8, Κανονισμός 10, Κανονισμός 54, Κανονισμός 56, Σύμβαση 11/11/1999, Σύμβαση 2/10/2002)

Το μόνιμο μηνιαίο Προσωπικό έχει το δικαίωμα προαγωγής στην αμέσως ανώτερη θέση από αυτήν που κατέχει, νοουμένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Πληροίτα προσόντα της θέσης προαγωγής, όπως αυτά καθορίζονται στους περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικούς Κανονισμούς ή τα αντίστοιχα Σχέδια Υπηρεσίας.
  • Έχει συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στον προηγούμενο βαθμό.

Οι προαγωγές θα πρέπει να διενεργούνται από την ΑΤΗΚ μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία που κενώνονται οι θέσεις.Για το σκοπό αυτό συγκαλείται το Συμβούλιο Προσωπικού, το οποίο απαρτίζεται από έξι μέλη, εκ των οποίων τα τρία ορίζονται από το Γενικό Διευθυντή και τα άλλα τρία υποδεικνύονται από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Προσωπικού κατ’ αναλογία των μελών τους, με βάση τον πιο κάτω τύπο, ο οποίος ισχύει και για τα αναπληρωματικά μέλη. Η σχετική πρόνοια περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 24 των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΔΠ91/89.

αριθμός μελών προσωπικού της οργάνωσης Χ3

συνολικός αριθμός των μελών του προσωπικού της ΑΤΗΚ

Στο συγκροτούμενο Συμβούλιο συμμετέχει πάντοτε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Προσωπικού ή αναπληρωτής του, ως εισηγητής. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος των Υπηρεσιών Προσωπικού, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Γενικό Διευθυντή κατά το Δεκέμβριο εκάστου έτους.

Το Συμβούλιο Προσωπικού είναι το αρμόδιο σώμα που θα αξιολογήσει τους υποψηφίους για προαγωγή λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ετήσιες εκθέσεις προόδου τους όσο και την επίδοση και απόδοση τους στην εργασία και γενικά την ουσιαστική καταλληλότητα, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού φακέλου του κάθε υποψηφίου. Επίσης, το Συμβούλιο Προσωπικού μπορεί να ζητήσει οποιεσδήποτε άλλες προφορικές ή γραπτές πληροφορίες από τους Προϊστάμενους των κρινόμενων, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η Συμβουλή του Συμβουλίου Προσωπικού, μαζί με την Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ το οποίο θα λάβει τελική απόφαση για τις προαγωγές.

Η ΑΤΗΚ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει κάθε φορά κατά πόσο θα καλεί ή όχι σε συνέντευξη τους υποψηφίους για προαγωγή σε συγκεκριμένη θέση ή θέσεις. Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ αποφασίσει να καλέσει τους υποψηφίους για προαγωγή σε προφορική συνέντευξη, τότε η κρίση διενεργείται σε συνδυασμό και με την προσωπική εντύπωση που αποκόμισε η ΑΤΗΚ για τους υποψηφίους.

Ενιαίες θέσεις Εποπτών Β/Α

Οι θέσεις αυτές αφορούν την εξέλιξη του μη επιστημονικού προσωπικού, οι οποίες από τις θέσεις Επιθεωρητή /Ανώτερου είναι οργανικές θέσεις προαγωγής, ενώ από τις θέσεις Επόπτη Β σε Α είναι θέσεις ενιαίες.

Τα ελάχιστα ειδικά προσόντα των θέσεων αυτών προβλέπονται από τους Κανονισμούς 8(1)(Β), 56 (7)(β), 56 (8)(στ) και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις.

Πρόνοιες για Προσωπικό που δεν κατέχει τα Ελάχιστα Ειδικά Προσόντα του Κανονισμού 8

Τεχνικοί Επόπτες Β/Α και Γραμματειακοί Επόπτες Β/Α

Προσωπικό που προσλήφθηκε πριν από τις 13/5/1972 και δεν κατέχει τα ελάχιστα ειδικά προσόντα του Κανονισμού 8 έχει δικαίωμα κρίσεως για προαγωγή σε θέση Τεχνικού/Γραμματειακού Επόπτη Β’ και Επόπτη Β’ Χειριστικών Υπηρεσιών [(Καν. 56(7)(β)].

Τεχνικοί Επόπτες Β’ που βρίσκονταν στην υπηρεσία της ΑΤΗΚ στις 6/8/1982 κρίνονται σε θέση Τεχνικού Επόπτη Α από το προτελευταίο σημείο της Α11, δηλαδή από την Α11-1 [(Καν. 56(8)(στ)].

Επίσης, το Διοικητικό/Οικονομικό/Χειριστικό Προσωπικό που βρισκόταν στην υπηρεσία της ΑΤΗΚ στις 6/8/1982 δικαιούται κρίση για προαγωγή στη θέση Γραμματειακού Επόπτη Α/Επόπτη Α Χειριστικών Υπηρεσιών από το προτελευταίο σημείο της Α10 δηλαδή από την Α10 –1 [(Καν. 56(8)(στ)].

Πόσα χρόνια χρειάζεται να διανύσουν στις κλίμακες του Ενιαίου Μισθολογίου, οι Γραφείς ΙΙΙ, ΙΙ, Ι και Ανώτεροι Γραφείς;

Οι Γραφείς ΙΙΙ, ΙΙ, Ι και Ανώτεροι Γραφείς με Ακαδημαϊκό προσόν LCCI Higher διανύουν τις Ενιαίες Κλίμακες σε 25 χρόνια παίρνοντας τρεις διπλές προσαυξήσεις στο βαθμό του Γραφέα ΙΙΙ.

Οι Γραφείς ΙΙΙ, ΙΙ, Ι και Ανώτεροι Γραφείς με Ακαδημαϊκό Προσόν Πτυχίο Πανεπιστημίου διανύουν τις Ενιαίες Κλίμακες σε 20 χρόνια παίρνοντας οκτώ διπλές προσαυξήσεις, τρείς στο βαθμό του Γραφέα ΙΙΙ και πέντε στο βαθμό του Γραφέα ΙΙ.

Πότε δικαιούνται να κριθούν και να προαχθούν οι Λογιστές Β, Α του Οικονομικού Προσωπικού στο βαθμό του Υποτμηματάρχη;

Δικαίωμα κρίσης στο βαθμό του Υποτμηματάρχη έχουν:

α. όσοι συμπλήρωσαν τρία χρόνια στον προηγούμενο βαθμό και

β. όσοι προσλήφθηκαν πριν την 11η Νοεμβρίου 1999 να έχουν συμπληρώσει την 3η βαθμίδα (σημείο) της κλίμακας Β11.

γ. όσοι προσλήφθηκαν μετά την 11η Νοεμβρίου 1999 να έχουν συμπληρώσει την 5η βαθμίδα(σημείο) της κλίμακας Β12.

Πόσα χρόνια χρειάζεται να διανύσουν στις κλίμακες του Ενιαίου Μισθολογίου, οι Λογιστές Β/Α;

Οι Λογιστές Β/Α με Ακαδημαϊκό Προσόν Επαγγελματικό Τίτλο Εγκεκριμένου Λογιστή οι οποίοι προσεληφθήκαν πριν την 11/11/1999, διανύουν τις Ενιαίες Κλίμακες σε 14 χρόνια.

Οι Λογιστές Β/Α με Ακαδημαϊκό Προσόν Επαγγελματικό Τίτλο Εγκεκριμένου Λογιστή οι οποίοι προσεληφθήκαν μετά την 11/11/1999, διανύουν τις Ενιαίες Κλίμακες σε 20 χρόνια.

Πόσα χρόνια διανύει ο Ειδικευμένος στις κλίμακες του ενιαίου μισθολογίου του Μέσου Προσωπικού.

Β2 6 χρόνια

Β5 10 χρόνια

Β7 6 χρόνια

Β8 6 χρόνια

Πότε ο Ανώτερος Ειδικευμένος μπορεί να αποποιηθεί την διεκδίκηση εξέλιξης στο Βαθμό του Επόπτη.

Ανώτεροι Ειδικευμένοι που θα αποποιούνται τη διεκδίκηση εξέλιξης στο βαθμό του Ειδικευμένου Επόπτη θα παίρνουν την προσωπική Κλίμακα Α9.

Η τοποθέτηση στην προσωπική αυτή κλίμακα θα γίνει κατά παρόμοιο τρόπο και προϋποθέσεις της Πρόνοιας 13 της Συλλογικής Σύμβασης της 31/5/1993, δηλαδή οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει:

– να έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας.

– να είναι ηλικίας 48 ετών και άνω.

– να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστο 2 χρόνια στην ανωτάτη βαθμίδα της κλίμακας του βαθμού τους.

– οι πρόσθετες προσαυξήσεις θα δίδονται μια κάθε 2 χρόνια υπηρεσίας,εκτός εάν υπολείπονται για την αφυπηρέτησή τους ολιγότερα από όσα χρόνια είναι και οι προσαυξήσεις, οπόταν θα παίρνουν μια προσαύξηση κάθε χρόνο ώστε να φτάνουν την ΑΒ ένα χρόνο πριν την κανονική αφυπηρέτησή τους.

Πότε ένας Ανώτερος Ειδικευμένος μπορεί να κριθεί στον βαθμό του Επόπτη.

Ο Ανώτερος Ειδικευμένος για να κριθεί πρέπει:

α) Να κλείσει 3 χρόνια υπηρεσίας στον προηγούμενο βαθμό (Ανώτερου Ειδικευμένου ή Επιθεωρητή Ειδικευμένου)

β) Πρέπει να συμπληρώσει την 9η βαθμίδα της Β8 (£14,606,52) Βασικός Μισθός ή σε πιο ψηλό σημείο της Β8.

Ποια επιδόματα παίρνουν οι Ειδικευμένοι.

Επίδομα Επίπονης Εργασίας

Ποια είναι η μισθολογική ανέλιξη των Μηχανικών;

Η μισθολογική ανέλιξη των Μηχανικών εξαρτάται βασικά από την ημερομηνία πρόσληψης τους.

Α. Για όσους μηχανικούς προσελήφθηκαν πριν την 11η Νοεμβρίου 1999 ισχύει η πιο κάτω ανέλιξη:

Ο μηχανικός προσλαμβάνεται ως «Μηχανικός Β» στην κλίμακα Α9. Μετά από παρέλευση 4 χρόνων στην κλίμακα αυτή προάγεται στο βαθμό του «Μηχανικού Α» (ενιαία προαγωγή) και ανεβαίνει στην κλίμακα Α11. Σημειώνεται ότι κατά καιρούς υπήρξαν μικρές διαφοροποιήσεις στην ενιαία προαγωγή ανάλογα με την σειρά πρόσληψης και την εμπειρία των προσληφθέντων μηχανικών. Έτσι κάποιοι μηχανικοί προήχθησαν στο βαθμό του «Μηχανικού Α» μετά από παρέλευση 3 χρόνων, άλλοι μετά από παρέλευση 4 χρόνων και άλλοι μετά από παρέλευση 5 χρόνων.

Αφού ο μηχανικός προαχθεί στον βαθμό του «Μηχανικού Α» θα παραμείνει για 5 χρόνια στην κλίμακα Α11 (σημείο ΛΚ 4367) και μετά θα ανέβει στο τρίτο σκαλί της κλίμακας Α12 (σημείο ΛΚ 4561). Μετά από 8 χρόνια ο μηχανικός θα ανέβει στο ψηλότερο μισθολογικό σημείο της κλίμακας Α12+2 (σημείο ΛΚ 5926).

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω ανέλιξη υποθέτει ότι ο μηχανικός δεν έχει πάρει προαγωγή στο βαθμό του υποτμηματάρχη στο διάστημα των χρόνων αυτών.

Β. Για όσους μηχανικούς προσελήφθηκαν μετά την 11η Νοεμβρίου 1999 ισχύει η πιο κάτω ανέλιξη:

Ο μηχανικός προσλαμβάνεται ως «Μηχανικός Β» στην κλίμακα Α8-2. Σε περίπτωση που ο μηχανικός κατέχει κάποια προσόντα ή πείρα και κατά την κρίση της ΑΤΗΚ μπορεί να τοποθετηθεί στην κλίμακα Α8-1 ή στην κλίμακα Α8. Ανάλογα με το σημείο αρχικής πρόσληψης, ο μηχανικός θα παραμείνει στην κλίμακα Α8 για 4 έως 6 χρόνια (σημείο ΛΚ 2605). Ακολούθως ο μηχανικός θα ανέβει στην κλίμακα Α10 (σημείο ΛΚ 3180) όπου θα παραμείνει για 3 χρόνια (σημείο ΛΚ 3484) και στη συνέχεια θα ανέβει στην κλίμακα Α11 (σημείο ΛΚ 3759).

Ο μηχανικός θα παραμείνει στην κλίμακα Α11 για 5 χρόνια (σημείο ΛΚ 4367) και μετά θα προαχθεί στον στο βαθμό του «Μηχανικού Α» (ενιαία προαγωγή) και ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί της κλίμακας Α12 (σημείο ΛΚ 4561). Μετά από 8 χρόνια ο μηχανικός θα ανέβει στο ψηλότερο μισθολογικό σημείο της κλίμακας Α12+2 (σημείο ΛΚ 5926).

Ουσιαστικά από την στιγμή που ο μηχανικός ανεβαίνει στην κλίμακα Α11 θα ακολουθήσει την ίδια μισθολογική ανέλιξη με τους συναδέλφους μηχανικούς που προσελήφθηκαν πριν τις 11.11.1999. Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι ο μηχανικός που προσελήφθηκε πριν τις 11.11.1999 προάγεται στο βαθμό του «Μηχανικού Α» πολύ νωρίτερα (3-5 χρόνια), ενώ ο μηχανικός που προσελήφθηκε μετά τις 11.11.1999 προάγεται στο βαθμό του «Μηχανικού Α» μετά από 12-14 χρόνια υπηρεσίας.

Πότε κάποιος Μηχανικός μπορεί να κριθεί για προαγωγή στο βαθμό του Υποτμηματάρχη;

Σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς, κάθε μηχανικός μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή στο βαθμό του Υποτμηματάρχη νοούμενου ότι πληροί τα προσόντα της θέσης προαγωγής και έχει συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στον προηγούμενο βαθμό (δηλαδή στο βαθμό του «Μηχανικού Α»)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στην μισθολογική ανέλιξη των μηχανικών, που σχετίζονται με την ημερομηνία πρόσληψης τους στην ΑΤΗΚ, όσοι μηχανικοί προσλήφθηκαν πριν τις 11.11.1999 διακινούνται να κριθούν για προαγωγή στο βαθμό του Υποτμηματάρχη μετά την συμπλήρωση 6-8 χρόνων υπηρεσίας (3-5 χρόνια ως «Μηχανικοί Β» και 3 χρόνια ως «Μηχανικοί Α»).

Αντίστοιχα, όσοι μηχανικοί προσλήφθηκαν μετά τις 11.11.1999 διακινούνται να κριθούν για προαγωγή στο βαθμό του Υποτμηματάρχη μετά την συμπλήρωση 15-17 χρόνων υπηρεσίας (12-14 χρόνια ως «Μηχανικοί Β» και 3 χρόνια ως «Μηχανικοί Α»)

Βεβαίως οι πιο πάνω πρόνοιες (κυρίως για τους μηχανικούς που προσλήφθηκαν πριν τις 11.11.1999) είναι πλέον μόνο θεωρητικές, αφού ήδη υπάρχει μεγάλος αριθμός μηχανικών με περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας που περιμένουν προαγωγή, ενώ παράλληλα ακολουθεί ένας τεράστιος αριθμός και άλλων δικαιούχων με τουλάχιστον 10 χρόνια υπηρεσίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την απάντηση που αναφέρεται στη μισθολογική ανέλιξη των μηχανικών.