Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Green ICT for jobs

Green ICT for jobs

ICT2009Η περιοχή της Ευρώπης της UNI (UNI-Europa), πραγματοποίησε στο Έλσινορ της Δανίας σεμινάριο με θέμα «Green ICT for jobs», στις 28-30 Οκτωβρίου 2009.

Το σεμινάριο που συμμετείχε η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), παρακολούθησαν 91 εκπρόσωποι από 29 συνδικαλιστικές οργανώσεις από 17 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν και έκαναν παρουσιάσεις αρκετοί ειδικοί στο θέμα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πανεπιστήμια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδιώτες και κρατικοί λειτουργοί.

Οι ICT (Information Communication Technologies) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμμετέχουν και αυτές στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Το καταστροφικό αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής, η αύξηση της θερμοκρασίας, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, προκαλούνται από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 στην ατμόσφαιρα. Το «αποτύπωμα» CO2 (carbon footprint) που αντιστοιχεί στις διαδικασίες κατασκευής και χρήσης συσκευών ΤΠΕ, αυξάνεται διαρκώς.

Αν και οι ΤΠΕ δημιουργούν μόνο το 2% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όσο και ο κλάδος αεροπορικών μεταφορών, μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα ώστε να μειωθεί η εκπομπή του υπόλοιπου 98%.

Προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα πως οι ΤΠΕ θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερο περιβαλλοντική διάσταση οδεύοντας προς τον σημαντικό περιορισμό της κατανάλωσης της ενέργειας που προκαλούν οι ίδιες. Όμως, οι ΤΠΕ αποτελούν σήμερα ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια της ανθρωπότητας το οποίο αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος (με διάφορους τρόπους και όχι αποκλειστικά τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας). Συνεπώς, είναι δυνατό να δει κανείς τις «Πράσινες ΤΠΕ» ως αποτελούμενες από δύο βασικούς πυλώνες προστασίας του περιβάλλοντος: μέσω του περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας που οι ίδιες προκαλούν και μέσω του περιορισμού των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν άλλες ανθρώπινες ή φυσικές ενέργειες.

Μάλιστα, τα οφέλη που προκύπτουν από τον δεύτερο πυλώνα είναι εκείνα που κατά κάποιο τρόπο αντισταθμίζουν την όποια έστω και περιορισμένη (καθώς μηδενική αποκλείεται) κατανάλωση ενέργειας και δίνουν το ηθικό έρεισμα στις ΤΠΕ να ισχυριστούν πως μπορούν – πραγματικά – να αποτελέσουν μια «καθαρή τεχνολογία».

Έγιναν αναφορές σε στόχους όπως το 20-20-20 όπου το 2020 θα πρέπει τουλάχιστον να μειωθούν κατά 20% οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 στην ατμόσφαιρα, 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 20% αύξησης της χρήσης εναλλακτικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης στη διατήρηση ενός «πράσινου χώρου εργασίας» (Green workplace) και περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας με χρήση εξειδικευμένου υλικού και λογισμικού, με χρήση εξειδικευμένου υλικού και λογισμικού, με κατασκευή «έξυπνων» συσκευών περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας, με έξυπνη Ενεργειακή Διαχείριση, με εφαρμογή για την καλύτερη Ενεργειακή Διακυβέρνηση μέσω Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Για τον περιορισμό μετακινήσεων με «εργασία από απόσταση» τηλεργασία και τηλε-συνδιάσκεψη. Αναφορά έγινε στα έξυπνα κτίρια και έξυπνες κατοικίες, πώς οι εταιρείες διαχειρίζονται τα e-απόβλητα και πώς εξαλείφουν τα τοξικά υλικά από τη διαδικασία παρασκευής των προϊόντων τους, ποιες πρακτικές εφαρμόζονται για την επίλυση των προβλημάτων ενέργειας και ψύξης στα data centers και για τα συστήματα μετρήσεων έχουν δημιουργηθεί για την αποτελεσματική μέτρηση της κατανάλωση ρεύματος των data centers.

Βασική προϋπόθεση είναι τα προϊόντα που παράγονται να σχεδιάζονται για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και να είναι ανακυκλώσιμα μέχρι και το τέλος του κύκλου ζωής τους. Τα προϊόντα όσο το δυνατό να έχουν «ετικέτες οικολογίας» (eco-labels). Επίσης οι εταιρίες πρέπει να αποκτήσουν την «πράσινη ετικέτα» (Green label).

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας θα πρέπει να δεσμεύσουν τις εταιρίες ώστε να συμβάλουν θετικά περιορίζοντας τα αρνητικά υιοθετώντας αποτελεσματικές πολιτικές εργασιακά ευαίσθητες στις αλλαγές του κλίματος. Βασική προϋπόθεση σε αυτή την ανταπόκριση είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση των αξιωματούχων και των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε θέματα περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας αναφέρθηκε ότι στο άμεσο μέλλον θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας που θα σχετίζονται με τις εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το αξιοσημείωτο σε όλα τα πιο πάνω είναι ότι στην περίπτωση του περιβάλλοντος με μικρά έξοδα επενδύσεων μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα πολύ μεγαλύτερης αξίας.

Τα συμπεράσματα του σεμιναρίου όπως και το σχέδιο δράσης όπως εγκρίθηκαν πριν από το κλείσιμο του σεμιναρίου.