Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ύστερα από διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ της ΑΤΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ – ΑΤΗΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ)-ΑΤΗΚ, για συνομολόγηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το Ωρομίσθιο Προσωπικό, συμφωνούνται τα ακόλουθα, τα οποία θα ισχύουν μαζί με τις άλλες συμφωνίες (επισυνάπτονται) που διέπουν τους όρους εργοδότησης του ωρομίσθιου προσωπικού της ΑΤΗΚ. Η συμφωνία επί του Προσχεδίου αυτού γίνεται υπό την αίρεση της επικύρωσης της από τα αρμόδια Όργανα της κάθε πλευράς.

Α. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

Συμφωνείται η παραχώρηση γενικών αυξήσεων στους μισθούς των ωρομίσθιων υπαλλήλων, ως ακολούθως:

• Από την 1/1/2007 – 2,5% επί των βασικών ωριαίων μισθών της
31/12/2006
• Από την 1/1/2008 – 2,5% επί των βασικών ωριαίων μισθών της
31/12/2007
• Από την 1/1/2009 – 2,5% επί των βασικών ωριαίων μισθών της
31/12/2008

Οι αυτοεργοδοτούμενοι καθαριστές/στριες, κηπουροί, αναρριχητές και φακελλωτές που εντάχθηκαν στην κατηγορία Ωρομίσθιου Προσωπικού από την 1.4.2008 να επωφεληθούν και της μισθολογικής αύξησης ύψους 2,5% της 1.1.2007.

Β. ΕΝΤΑΞΗ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συμφωνείται όπως οι υφιστάμενοι αυτοεργοδοτούμενοι καθαριστές/στριες, κηπουροί, αναρριχητές και φακελλωτές ενταχθούν από την 1/4/2008 στην κατηγορία του ωρομίσθιου προσωπικού της ΑΤΗΚ τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 25Α των περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικών Κανονισμών 1982-2006 και της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας για ιδιωτικούς υπαλλήλους, απολαμβάνοντας όλα τα ωφελήματα που δικαιούται το ωρομίσθιο προσωπικό της ΑΤΗΚ όπως αυτά συμφωνήθηκαν στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004 – 2006.

1. Το πιο πάνω ισχύει εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις πρόσληψης, ήτοι:

α. Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.

β. Άνω του 17ου έτους και κάτω του 63ου έτους ηλικίας.

γ. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει.

δ. Προσκόμιση Πιστοποιητικού καλής διαγωγής από την αστυνομία.

2. Σημειώνεται ότι οι αναρριχητές εμπίπτουν στην κατηγορία των εργατοτεχνιτών στο ρόλο αναρριχητή ενώ οι φακελλωτές στην κατηγορία των εργατών στο ρόλο φακελλωτή, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό 25Α (1) των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού της ΑΤΗΚ.

3. Το πιο πάνω ωρομίσθιο προσωπικό θα παραμείνει επί δοκιμασία συνολικής διάρκειας ενός έτους, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τυγχάνει αξιολόγησης ανά εξάμηνο. Η ΑΤΗΚ έχει τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου δοκιμασίας για 6 πρόσθετους μήνες, όπως προνοείται στον Κανονισμό 25Α (2) (α) των περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικών Κανονισμών 1982-2006. Εντός του τελευταίου μήνα της περιόδου δοκιμασίας ή της εξάμηνης παράτασης του επί δοκιμασία υπηρετούντος Ωρομίσθιου Προσωπικού, η ΑΤΗΚ ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτή όργανα, ύστερα από πρόταση όλων των ιεραρχικά προϊσταμένων του για την καταλληλότητα περί την εκτέλεση των καθηκόντων του, αποφασίζουν για την οριστική πρόσληψη και ένταξη του στο τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό ή την απόλυση του, όπως προνοείται στον Κανονισμό 25Α (2) (β) των περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικών Κανονισμών 1982-2006.

4. Στο πιο πάνω ωρομίσθιο προσωπικό να καταβληθεί από την ΑΤΗΚ ανάλογα με την κατηγορία εφάπαξ ποσό ως αποζημίωση για τις εισφορές του στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο 1/1/2008-31/3/2008, ως ακολούθως:

α. Καθαριστές €260
β. Κηπουροί €370
γ. Εργατοτεχνίτες/ Αναρριχητές €500
δ. Εργάτες / Φακελλωτές €380

Στην περίπτωση που οι εισφορές που θα πληρωθούν στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις υπερβαίνουν τα πιο πάνω ποσά, η ΑΤΗΚ θα καλύπτει τη διαφορά νοουμένου ότι τα επηρεαζόμενα άτομα παρουσιάσουν τη σχετική απόδειξη πληρωμής που έλαβαν από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή θα καταβληθεί απευθείας από την ΑΤΗΚ στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Γ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συμφωνείται όπως η μισθοδοσία του ωρομίσθιου προσωπικού για κάθε κατηγορία/ρόλο η οποία θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις γενικές αυξήσεις που συμφωνούνται και με βάση την εκάστοτε αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος, έχει ως εξής:

α. Βοηθοί Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης €6,37 (βασικός €5,38 και τιμάριθμος €0,99)
β. Βοηθοί Καταστήματος €6,37 (βασικός €5,38 και τιμάριθμος €0,99)
γ. Καθαριστές/στριες €4,92 (βασικός €4,16 και τιμάριθμος €0,76)
δ. Εργάτες/Φακελλωτές €5,77 (βασικός €4,88 και τιμάριθμος €0,89)
ε. Εργατοτεχνίτες/Αναρριχητές €7,69 (βασικός €6,50 και τιμάριθμος €1,19)
στ. Κλητήρες €5,77 (βασικός €4,88 και τιμάριθμος €0,89)
ζ. Κηπουροί €5,77 (βασικός €4,88 και τιμάριθμος €0,89)

Δ. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συμφωνείται όπως ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας του ωρομίσθιου προσωπικού για κάθε κατηγορία/ρόλο είναι ως ακολούθως:

i. Ώρες Εργασίας

α. Βοηθοί Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης 18 μέχρι 32 ώρες
β. Βοηθοί Καταστήματος 18 μέχρι 32 ώρες
γ. Καθαριστές/στριες 20 μέχρι 32 ώρες
δ. Εργάτες/Φακελλωτές 28 μέχρι 48 ώρες
ε. Εργατοτεχνίτες/Αναρριχητές
στ. Kλητήρες 38 χειμερινό ωράριο (Σεπτέμβριος- Μάιος)
ζ. Κηπουροί 36 καλοκαιρινό ωράριο (Ιούνιος-Αύγουστος)

ii. Ημέρες Εργασίας

α. Βοηθοί Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης – Εξαήμερη εβδομάδα εργασίας συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής. (Νοείται ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα καθορίζεται τουλάχιστον μία (1) ημέρα ανάπαυσης (day off) για κάθε υπάλληλο ανά εβδομάδα.

β. Βοηθοί Καταστήματος – Εξαήμερη εβδομάδα εργασίας (από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο).

γ. Καθαριστές/στριες – Εξαήμερη εβδομάδα εργασίας (από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο) ή πενθήμερη εβδομάδα εργασίας (από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή) ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

δ. Εργάτες/Φακελλωτές – Εξαήμερη εβδομάδα εργασίας (από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο).

ε. Εργατοτεχνίτες/Αναρριχητές – Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή).

στ. Κλητήρες – Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή).

ζ. Κηπουροί – Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, τηρουμένων των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η πρόνοια αυτή ισχύει από την ημερομηνία υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Ε. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείται όπως το προσωπικό που καλείται για εργασία εκτός των συνήθων ωρών εργασίας θα αποζημιώνεται ως ακολούθως:

(α) 1 ώρα για κάθε δεδουλευμένη ώρα (1:1) κατά τις εργάσιμες ημέρες ανεξαρτήτως αν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ωρών εργασίας που καθορίζεται για την κάθε κατηγορία στην πρόνοια Δ i. της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Ισχύει για όλες τις κατηγορίες ωρομίσθιου προσωπικού όπως καθορίζονται στην πρόνοια Δ της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

(β) 1,5 ώρες για κάθε δεδουλευμένη ώρα (1:1,5) κατά τα Σάββατα και Κυριακές. Ισχύει μόνο για το προσωπικό που εργάζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας όπως αυτό καθορίζεται στην πρόνοια Δ ii. της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

(γ) 1,5 ώρες για κάθε δεδουλευμένη ώρα (1:1,5) κατά τις Κυριακές.
Ισχύει μόνο για το προσωπικό που εργάζεται εξαήμερη εβδομάδα εργασίας όπως αυτό καθορίζεται στην πρόνοια Δ ii. της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

(δ) 1,5 ώρες για κάθε δεδουλευμένη ώρα (1:1,5) στις περιπτώσεις που κληθεί υπάλληλος να εργαστεί κατά την ημέρα ανάπαυσης του (day off).

(ε) Στην περίπτωση που το ωρομίσθιο προσωπικό δεν εργάζεται λόγω επισήμων αργιών που συμπίπτουν με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας του θα αποζημιώνεται για τις αργίες αυτές στη βάση του μέσου όρου των ωρών εργασίας που καθορίζεται για την κάθε κατηγορία στην πρόνοια Δ i. της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στην περίπτωση που το ωρομίσθιο προσωπικό εργάζεται κατά τις καθορισμένες επίσημες αργίες, επιπλέον της πιο πάνω αποζημίωσης θα αποζημιώνεται 1 ώρα για κάθε δεδουλευμένη ώρα (1:1).
Ισχύει για όλες τις κατηγορίες ωρομίσθιου προσωπικού όπως καθορίζονται στην πρόνοια Δ της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι υποπαράγραφοι (α) μέχρι (δ) της πρόνοιας αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η υποπαράγραφος (ε) της πρόνοιας αυτής ισχύει αναδρομικά από την 1.1.2007 μόνο για τους Βοηθούς Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης που θα είναι εν ενεργεία υπάλληλοι κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Για τις κατηγορίες καθαριστές/στριες, κηπουροί, αναρριχητές και φακελλωτές η εν λόγω υποπαράγραφος ισχύει από την 1.4.2008 ημερομηνία που εντάχθηκαν στην κατηγορία Ωρομίσθιου Προσωπικού. Για τις κατηγορίες Βοηθών Καταστήματος και Κλητήρων η εν λόγω υποπαράγραφος ισχύει από την ημερομηνία πρόσληψης τους.

Με την πιο πάνω διευθέτηση της υποπαραγράφου (ε) επιλύεται η εργατική διαφορά που προέκυψε για την ερμηνεία των άρθρων 3 και 9 της πρόνοιας Ε της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπογράφτηκε στις 30.3.2007.

ΣΤ. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ

Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 5 περί Ετήσιων Αδειών μετ’ απολαβών Νόμου αρ. (8 του 1967), η διάρκεια της άδειας ωρομίσθιου υπαλλήλου που εργάζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας καθορίζεται σε 21 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, 22 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος για ωρομίσθιο υπάλληλο που εργάζεται μικτό σύστημα εργασίας (πενθήμερη και εξαήμερη εβδομάδα εργασίας) και 24 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος για ωρομίσθιο υπάλληλο που εργάζεται εξαήμερη εβδομάδα εργασίας.

Από τον πιο πάνω αριθμό ημερών ετήσιας άδειας, θα αφαιρούνται οι πραγματικές ημέρες ετήσιας άδειας που λαμβάνει το προσωπικό.

Η πρόνοια αυτή ισχύει από την 1/1/2008.

Ζ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Συμφωνείται όπως κατά την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ο αριθμός στελέχωσης της κάθε κατηγορίας/ρόλου είναι ως ακολούθως:

α. Βοηθοί Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης – 375
β. Βοηθοί Καταστήματος – 45
γ. Καθαριστές/στριες – 82
δ. Εργάτες/Φακελλωτές – 6
ε. Εργατοτεχνίτες/Αναρριχητές – 4
στ. Κλητήρες – 3
ζ. Κηπουροί – 5

Σε περίπτωση όπου μετά την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας προκύψουν ανάγκες για νέες προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού οι οποίες αν γίνουν θα υπερβαίνουν το συνολικό αριθμό της κάθε κατηγορίας/ρόλου ωρομίσθιου προσωπικού ως έχει συμφωνηθεί πιο πάνω, αυτές θα γίνονται αφού προηγηθεί συζήτηση και συμφωνία της ΑΤΗΚ με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού. Επιπρόσθετα τα δύο Μέρη θα πρέπει να διαβουλευθούν για τη διαδικασία προσλήψεων.

Η. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Συμφωνείται όπως οι αυτοεργοδοτούμενοι που εντάχθηκαν την 1/4/2008 στην κατηγορία του ωρομίσθιου προσωπικού έχουν δικαίωμα ένταξης στο Ταμείο Προνοίας μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών συνεχούς υπηρεσίας. Το υφιστάμενο ωρομίσθιο προσωπικό (βοηθοί ΚΤΕ και Βοηθοί Καταστήματος) έχουν δικαίωμα ένταξης στο Ταμείο Προνοίας μετά τη συμπλήρωση 18 μηνών συνεχούς υπηρεσίας αντί 24 μηνών που ισχύει σήμερα.

Θ. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ/ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Συμφωνείται όπως αυξηθεί το ποσό που καταβάλλει η ΑΤΗΚ σε σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από £2,4 (€4,1) σε £3,72 (€6,35) ανά εβδομάδα για κάθε υπάλληλο το οποίο καλύπτει τη συνεισφορά του υπαλλήλου και εργοδότη.

Περαιτέρω σημειώνεται η δέσμευση των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού να αποταθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες για δημιουργία σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης το οποίο θα καλύπτει εκτός των άλλων και επίδομα μητρότητας που θα συμπληρώνει το επίδομα μητρότητας που λαμβάνει η εργαζόμενη κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας της από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η πρόνοια αυτή ισχύει από την ημερομηνία υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και περιλαμβάνει τις μητέρες υπαλλήλους της ΑΤΗΚ οι οποίες βρίσκονται με άδεια μητρότητας κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Ι. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ

Τα συμφωνηθέντα τίθενται σε εφαρμογή από την 1.1.2007 εκτός αν ορίζεται άλλη ημερομηνία ισχύος στις επί μέρους πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

ΙΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διάρκεια της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι τριετής, από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2009.