Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Προσέλευση Υπαλλήλων στην εργασία τους με μικρά παιδιά

Αρ. Αναφ.: ΥΠ/ΕΚΕ/A.1
Ημερομηνία: 11/10/2006

Η ΑΤΗΚ βλέποντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιοι γονείς υπάλληλοι για τη φροντίδα και απασχόληση των μικρών παιδιών τους, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου τα σχολεία είναι κλειστά και με στόχο να ικανοποιήσει την οικογενειακή αυτή ανάγκη του προσωπικού, επεξεργάζεται έργο που αφορά «πρόγραμμα φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά των υπαλλήλων της ΑΤΗΚ ηλικίας 6-12 ετών».

Μέχρι την εφαρμογή του υπ΄αναφορά έργου και με βάση οδηγίες του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, θα πρέπει να ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία, για να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση της διευκόλυνσης αυτής.

Ο/η υπάλληλος υποβάλλει αίτηση/επιστολή στον Προϊστάμενο της μονάδας του και ο Προϊστάμενος παραπέμπει την αίτηση στο Διευθυντή της Υπηρεσίας για απόφαση. Η έγκριση τέτοιων διευκολύσεων θα πρέπει να παρέχεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και δεδομένου ότι ο/η υπάλληλος έχει εξαντλήσει (α) την ετήσια άδεια που δικαιούται, (β) τη γονική άδεια που ανέρχεται σε 13 εβδομάδες χωρίς απολαβές με ελάχιστη διάρκεια μιας εβδομάδας και μέγιστη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων και (γ) την άδεια ανωτέρας βίας που δικαιούται και που ανέρχεται σε επτά ημέρες το χρόνο, εφάπαξ ή τμηματικά, χωρίς απολαβές. Η απόφαση του Διευθυντή να κοινοποιείται ιεραρχικά στον/στην υπάλληλο και να κοινοποιείται στο Διευθυντή Υπηρεσιών Προσωπικού.

Νοείται ότι η παρουσία των παιδιών στην εργασία δε θα επηρεάζει με κανένα τρόπο την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών της μονάδας.

Γιάννης Σουρουλλάς
Διευθυντής Υπηρεσιών Προσωπικού