Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Οδηγός για Ταμεία Προνοίας

Οι κυριότερες πρόνοιες της Νομοθεσία Ταμείων Προνοίας είναι:

– όλα τα Ταμεία Προνοίας εγγράφονται σε ειδικό μητρώο και αποκτούν νομική προσωπικότητα την οποία διατηρούν μέχρι τη διάλυση τους,

– η διαχείρηση των υποθέσεων κάθε Ταμείου Προνοίας γίνεται από Διαχειριστική Επιτροπή η οποία εκπροσωπεί το Ταμείο δικαστικώς και εξωδίκως,

– καθιερώνεται υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή εισφορών στο Ταμείο Προνοίας αναφορικά με τις περιόδους για τις οποίες παρακράτησε εισφορές από τους εργοδοτουμένους του,

– δίδεται εξουσία στον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει γενικές οδηγίες ύστερα από διαβουλεύσεις με το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, αναφορικά με την επενδυτική πολιτική των αποθεμάτων των Ταμείων Πρόνοιας, και

– οι διαφορές μεταξύ των Ταμείων Προνοίας και των μελών τους υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών.

Κείμενο Οδηγού για Ταμεία Προνοίας