Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Μήνας Δράσης – Εργασιακό Άγχος – Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης

Poster1_b14 Νοεμβρίου 2006 – Εκδήλωση για το Προσωπικό των ΚΤΕ.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), μέσα στα πλαίσια του φετινού «Μήνα Δράσης», προγραμμάτισε τις πιο κάτω δραστηριότητες παράλληλα με επισκέψεις στους χώρους εργασίας του Προσωπικού των ΚΤΕ :

1. Κυκλοφορία ενημερωτικού υλικού:

Α) Συμφωνία πλαίσιο για το εργασιακό άγχος.

Η πιο πάνω συμφωνία συνομολογήθηκε με την ενεργό συμμετοχή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) στην οποία η ΣΕΚ είναι μέλος. Δεσμεύει τους κοινωνικούς εταίρους όπως μέχρι τον Οκτώβρη του 2007 αναλάβουν κάποιες υποχρεώσεις για την αναγνώριση και πρόληψη ή διαχείριση των προβλημάτων του εργασιακού άγχους.

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 89/391, όλοι οι εργοδότες έχουν νομική υποχρέωση να προστατεύσουν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Το καθήκον αυτό αφορά και προβλήματα εργασιακού άγχους στο βαθμό εκείνο που περιέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία.

Β) Ενημερωτικό ”Work-Related stress is a health and safety issue”.

Το ενημερωτικό αυτό έχει ετοιμαστεί από τη UNI, με υλικό από το National Institute for Occupational Safety and Health σε θέματα υγείας σε εργαζομένους στα κέντρα τηλεξυπηρέτησης – ΚΤΕ.

Γ) Ενημερωτικό φυλλάδιο «Εργασιακό Άγχος».

Το ενημερωτικό αυτό ετοιμάστηκε από την ΕΠΟΕΤ και αναφέρεται σε διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για το εργασιακό άγχος, καθώς και σχετικά συμπεράσματα από τις μελέτες.

2. Αποστολή επιστολής προς τη Γενική Διεύθυνση με την οποία ζητείται η δέσμευση της ΑΤΗΚ στη Συμφωνία Πλαίσιο, καθώς και την απαίτηση της ΕΠΟΕΤ ως μέλος της ΟΗΟ και της ΣΕΚ (που είναι μέλος της ETUC) για υλοποίησή της.

3. Διανομή ειδικής τσάντας με υλικό για καταπολέμηση του άγχους.

Η ΕΠΟΕΤ εξασφάλισε από τη UNI αριθμό ειδικών τσαντών που περιέχουν διάφορα μέσα καταπολέμησης του άγχους (anti-stress kits). Το υλικό αυτό είναι προϊόν επιστημονικών μελετών και χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό εργαζομένων στα κέντρα τηλεξυπηρέτησης σε όλο τον κόσμο. Κλιμάκιο της ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ), της ΟΗΟ και με συμμετοχή του ΑΓΔ κ. Φώτου Σαββίδη και του Διευθυντή Υπηρεσιών Προσωπικού επισκέφθηκαν τους εργαζομένους στα κέντρα τηλεξυπηρέτησης της ΑΤΗΚ στη Λευκωσία και τη Λεμεσό όπου διανεμήθηκε το υλικό.

Διάφορες φωτογραφίες από τις επισκέψεις.