Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Αναθεώρηση προνοιών του Ευέλικτου Ωραρίου Εργασίας και της Εγκυκλίου των Υπηρεσιών Προσωπικού για το Ωράριο Εργασίας.

Όσον αφορά τις πρόνοιες του Ευέλικτου Ωραρίου Εργασίας, σε συνεδρία της Ανωτέρας Μικτής Επιτροπής στις 10 Δεκεμβρίου 2007, μετά από διεξοδική συζήτηση και διαβούλευση συμφωνήθηκαν οι πιο κάτω διαφοροποιήσεις:

(1) Η ώρα αποχώρησης για το προσωπικό που εργάζεται ευέλικτο ωράριο εργασίας, επεκτείνεται από τις 15:30 που ισχύει σήμερα στις 16:00 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός της Τρίτης. Για την Τρίτη παραμένει η δυνατότητα συμπλήρωσης 9 1/2 ωρών εργασίας (10 ώρες περιλαμβανομένης ½ ώρας διάλειμμα), επεκτείνεται όμως η ώρα αποχώρησης από τις 17:30 στις 18:00. Η ώρα προσέλευσης για όλες τις ημέρες της εβδομάδας παραμένει ως έχει δηλαδή από τις 07:00 μέχρι τις 08:15.

(2) Το προσωπικό που εργάζεται ευέλικτο ωράριο να συμπληρώνει τις ώρες του ανά εβδομάδα με απόκλιση ±3 ωρών τις οποίες να μεταφέρει στην επόμενη εβδομάδα κατά κυλιόμενο τρόπο, νοουμένου ότι η μέγιστη συσσωρευμένη απόκλιση δεν θα υπερβαίνει τις 3 ώρες. Το προσωπικό δεν θα δικαιούται να μεταφέρει 3 ώρες από τη μια εβδομάδα στην άλλη και παράλληλα να αποκόπτει και ώρες από την ετήσιά του άδεια ή να χρεώνει υπερωρίες.

(3) Το προσωπικό να δικαιούται μέχρι 2 αποκλίσεις ανά εβδομάδα συνολικής διάρκειας μέχρι 3 ωρών, για το σύνολο των ωρών που εργάζεται το προσωπικό. Η διευθέτηση αυτή θα ισχύει για όλο το προσωπικό είτε εργάζεται με βάση το ευέλικτο ωράριο είτε με βάση το σταθερό ωράριο είτε με βάρδιες ή άλλα ωράρια, με εξαίρεση το σύστημα βάρδιας σε 24ωρη βάση. Οι αποκλίσεις θα εγκρίνονται από τον άμεσο Προϊστάμενο εφόσον βρίσκονται στο πλαίσιο των πιο πάνω ορίων. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, η ιεραρχία να έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει υπερβάσεις σε μεμονωμένες ή οριακές περιπτώσεις με ή χωρίς αποκοπή ετήσιας άδειας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διάρκεια και συχνότητα των αποκλίσεων κάθε υπαλλήλου καθώς και τις συνολικές ώρες εργασίας του εντός και εκτός του πλαισίου του ωραρίου του υπαλλήλου. Η πιο πάνω διακριτική ευχέρεια να ασκείται από Διευθυντή Β΄ με όριο ½ ώρα ανά εβδομάδα ανά υπάλληλο, από Διευθυντή Α΄ με όριο 1 ώρα ανά εβδομάδα ανά υπάλληλο και από το αρμόδιο Μέλος της Γενικής Διεύθυνσης για μεγαλύτερες υπερβάσεις. Στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή να επισημαίνονται οι περιπτώσεις συστηματικής κατάχρησης των προνοιών του συστήματος.

(4) Να μη συμπληρώνεται το έντυπο Ε26677 σε περιπτώσεις λανθασμένων εγγραφών μόνο (όπως επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας σε λανθασμένο αναγνώστη ή διπλή εγγραφή).

Για ενημέρωση του προσωπικού θα κυκλοφορήσει σχετική εγκύκλιος από τις Υπηρεσίες Προσωπικού.