Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Αιτήσεις για πρόωρη/ευδόκιμη αφυπηρέτηση μέσα στο 2007

Γνωστοποιείται ότι στον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ του έτους 2007, υπάρχει πρόνοια για πρόωρες/ευδόκιμες αφυπηρετήσεις, γι’αυτό θα εξεταστούν και φέτος αιτήσεις από υπαλλήλους που επιθυμούν να περατώσουν πρόωρα/ευδόκιμα τη σταδιοδρομία τους Α) οποτεδήποτε μέσα στο 2007 και Β) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλουν, ιεραρχικά, τις αιτήσεις τους (Έντυπο Ε26539/1.1) μέχρι τις 31 Μαΐου 2007 και σ’αυτές να προσδιορίζουν την ημερομηνία που επιθυμούν να αφυπηρετήσουν πρόωρα/ευδόκιμα.

Οι ιεραρχικά Προϊστάμενοι των αιτητών θα πρέπει να σημειώνουν στις αιτήσεις τους κατά πόσο χρειάζεται αντικαταστάτης του αιτητή και ποίου βαθμού.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη. Όσοι έχουν υποβάλει στο παρελθόν και επιθυμούν να αφυπηρετήσουν πρόωρα/ευδόκιμα, παρακαλούνται όπως υποβάλουν ξανά νέα αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, η αποζημίωση που θα καταβληθεί στους υπαλλήλους σύμφωνα με τους Κανονισμούς για πρόωρη/ευδόκιμη αφυπηρέτηση, δεν υπόκειται σε φορολογία.

Γιάννης Σουρουλλάς
Διευθυντής Υπηρεσιών Προσωπικού