Τηλ: +357 99 644644 | Φαξ: +357 22 701616 | Email: epoet@cyta.com.cy

Άδεια μητρότητας υπαλλήλων γυναικών της Αρχής – Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 (αριθμός 109(Ι)/2007) – Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 (αρ. 111(Ι)/2007)

Η σχετική εγκύκλιος της ΑΤΗΚ